Algoritmus je postup nebo pravidlo, které specifikuje, jak vykonat určitou operaci nebo řešit určitý problém. Algoritmus je obvykle zapsán jako posloupnost kroků, které jsou navrženy tak, aby vedly k řešení daného problému. Algoritmy se používají v mnoha oblastech, jako jsou informatika, matematika, vědy, statistika, management a další.

V informatice jsou algoritmy používány pro výpočet a řešení různých problémů, jako jsou třídění dat, vyhledávání, kódování a dekódování informací, zpracování obrazu a zvuku a mnoho dalšího. Algoritmy jsou také důležité pro návrh a implementaci programů, protože umožňují programátorům popsat, jakým způsobem by měl program fungovat. Algoritmy se používají také v obchodě a průmyslu pro optimalizaci procesů a řešení různých problémů.