Programovací jazyk je formalizovaný jazyk navržený k tvorbě instrukcí, které mohou být přečteny a provedeny počítačem. Programovací jazyky se používají k psaní softwarových programů, které provádějí různé úkoly, od jednoduchých výpočtů po složité operace, jako je zpracování dat, řízení hardwaru a vytváření uživatelských rozhraní. Existuje mnoho různých programovacích jazyků, každý s vlastní sadou pravidel (syntaxí) a konvencí (sémantikou).

Hlavní charakteristiky programovacích jazyků

  1. Syntax: Sada pravidel, která definuje, jak musí být programovací příkazy psány a strukturovány, aby byly pro počítač správně rozpoznány a provedeny.
  2. Sémantika: Význam a logika spojené s programovacími strukturami a příkazy, které určují, jak bude program fungovat.
  3. Typování: Systém, který definuje, jak může být s různými datovými typy (např. čísla, text, pravdivostní hodnoty) pracováno a jak jsou spravovány.
  4. Kompilace nebo interpretace: Metoda, jakým jsou instrukce psané v programovacím jazyce převedeny na formu, kterou může počítač vykonat. Některé jazyky jsou kompilované, což znamená, že jsou přeloženy do strojového kódu před spuštěním. Jiné jazyky jsou interpretované, což znamená, že jsou čteny a prováděny přímo interpretem v reálném čase.
  5. Paradigma: Programovací jazyky mohou následovat různá programovací paradigma, jako je imperativní, funkcionální, objektově orientované, a další, které ovlivňují, jak jsou programy strukturovány a jak se řeší problémy.

Některé z nejznámějších a nejširších programovacích jazyků

  • JavaScript: Široce používaný pro webové vývoje.
  • Python: Známý pro svou čitelnost a flexibilitu, používaný v různých oblastech od webových aplikací po vědecký výzkum.
  • Java: Oblíbený v podnikovém prostředí, často používaný pro vývoj serverových aplikací.
  • C++: Používá se pro systémové programování a aplikace vyžadující vysoký výkon.
  • C#: Často používaný v platformě .NET pro vývoj desktopových a webových aplikací.

Výběr programovacího jazyka často závisí na konkrétním účelu, preferencích vývojáře a požadavcích projektu.